TV THESSALONIKI.GR

hellaschannel.gr

Ρόδος: Εντοπίστηκε ζωντανή η 44χρονη που είχε εξαφανιστεί

ÍÅÊÑÏÓ ÅÍÔÏÐÉÓÔÇÊÅ ÓÅ ÄÁÓÙÄÇ ÐÅÑÉÏ×Ç ÔÇÓ ÁÃÉÁÓ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇÓ Ï ÉÄÉÏÊÔÇÓ ÔÇÓ ÔÁÂÅÑÍÁÓ "ÊÑÇÔÉÊÏÓ" ÓÔÁÕÑÏÓ ÄÏÃÉÁÊÇÓ ÐÏÕ ÅÉ×Å ÅÎÁÖÁÍÉÓÈÅÉ

***** ÐÑÏÓÏ×Ç - ÓÇÌÅÉÙÓÇ ÃÉÁ ÔÏÍ ÁÑ×ÉÓÕÍÔÁÊÔÇ **** ** Ç öùôïãñáößá Ý÷åé ëçöèåß ÷ùñßò ôç ñçôÞ Üäåéá ôùí åéêïíéæüìåíùí. Ç äçìïóßåõóç ôùí ÷áñáêôçñéóôéêþí ôïõò ãßíåôáé áðïêëåéóôéêÜ ìå åõèýíç ôïõ ÷ñÞóôç **

Spread the love

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια της εξαφάνισης της 44χρονης μητέρας στη Ρόδο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα έδωσε το όνομα της στον περιπατητή που ενημέρωσε τρίτους και εκείνοι την αστυνομία που σπεύδει στο σημείο.

Σύμφωνα με το dimokratiki.gr, η ταυτοποίηση της γυναίκας έγινε και πράγματι πρόκειται για την 44χρονη.

Η γυναίκα δείχνει εξαντλημένη και σε κακή ψυχολογική κατάσταση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ >>