Πα. Φεβ 3rd, 2023

TV THESSALONIKI.GR

hellaschannel.gr

ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ στη Θεσσαλονίκη: Τροχαίο δυστύχημα στη Βούλγαρη

Íåêñüò áíáóýñèçêå áðü Üíäñåò ôçò ÐõñïóâåóôéêÞò Íáõðëßïõ êáé ôïõ ÅÊÁ Áñãïëßäïò çëéêéùìÝíïò Üíäñáò ðïõ åðÝâáéíå óå É× êáé Ýðåóå óå ãêñåìü óôçí ðåñéï÷Þ Êïíäýëé ôïõ ÄÞìïõ ÍáõðëéÝùí, ÓÜââáôï 21 Óåðôåìâñßïõ 2019. Ï ïäçãüò ôïõ É× Ý÷áóå ôïí Ýëåã÷ï ôïõ áìáîéïý ëüãù ôçò ïëéóèçñüôçôáò ôïõ ïäïóôñþìáôïò êáé Ýðåóå óå ãêñåìü óôçí ðåñéï÷Þ ôçò ðáñáëßáò Êïíäýëé óôçí Áñãïëßäá. ÌåôÜ áðü åðé÷åßñçóç ôçò Ð.Õ Íáõðëßïõ ï Üôõ÷ïò Üíäñáò áíáóýñèçêå áðü ôï ãêñåìü êáé ìåôáöÝñèçêå óôï Íïóïêïìåßï Áñãïëßäáò. ¸ñåõíá ãéá ôï ðåñéóôáôéêü äéåíåñãåß ç ôñï÷áßá Íáõðëßïõ.

Spread the love

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στη Θεσσαλονίκη, στο ύψος της Βούλγαρη.

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, διερχόμενο όχημα παρέσυρε ένα άνδρα που κινούνταν πεζός επί της οδού Κωνσταντίνου Καραμανλή, λίγο πριν από την Ψελλού, στο ρεύμα εισόδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας ηλικίας 55 ετών κατέληξε επί τόπου και αυτήν την ώρα μεταφέρεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.  

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ >>