TV THESSALONIKI.GR

hellaschannel.gr

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ÕØÇËÅÓ ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÅÓ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ ÓÅ ÓÕÍÈÇÊÅÓ ÊÁÕÓÙÍÁ ÓÔÇÍ ÐÏËÇ ÔÇÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ

***** ÐÑÏÓÏ×Ç - ÓÇÌÅÉÙÓÇ ÃÉÁ ÔÏÍ ÁÑ×ÉÓÕÍÔÁÊÔÇ **** ** Ç öùôïãñáößá Ý÷åé ëçöèåß ÷ùñßò ôç ñçôÞ Üäåéá ôùí åéêïíéæüìåíùí. Ç äçìïóßåõóç ôùí ÷áñáêôçñéóôéêþí ôïõò ãßíåôáé áðïêëåéóôéêÜ ìå åõèýíç ôïõ ÷ñÞóôç **

Spread the love

Kατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα ορεινά αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ασθενείς και τις θερμές ώρες της ημέρας νότιοι με εντάσεις 3-4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ >>