TV THESSALONIKI.GR

hellaschannel.gr

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÏÔÇÔÁ ÓÔÇÍ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ <br><br>

***** ÐÑÏÓÏ×Ç - ÓÇÌÅÉÙÓÇ ÃÉÁ ÔÏÍ ÁÑ×ÉÓÕÍÔÁÊÔÇ **** ** Ç öùôïãñáößá Ý÷åé ëçöèåß ÷ùñßò ôç ñçôÞ Üäåéá ôùí åéêïíéæüìåíùí. Ç äçìïóßåõóç ôùí ÷áñáêôçñéóôéêþí ôïõò ãßíåôáé áðïêëåéóôéêÜ ìå åõèýíç ôïõ ÷ñÞóôç **

Spread the love

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και από το απόγευμα 2 έως 4 μποφόρ.

Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες.

Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 13 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

πηγή: www.thestival.gr

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ >>