TV THESSALONIKI.GR

hellaschannel.gr

Θεσσαλονίκη: Φθορές σε ΑΤΜ και κατάστημα τα ξημερώματα

ÅÊÑÇÎÇ ÓÅ ÁÔÌ ÓÔÏ ÌÁÑÏÕÓÉ(eurokinissi/ÌÉ×ÁËÇÓ ÊÁÑÁÃÉÁÍÍÇÓ)

¸êñçîç óå ÁÔÌ ôñÜðåæáò óôç ëåùöüñï Âáóéëßóóçò Óïößáò óôï Ìáñïýóé, ôá îçìåñþìáôá ôçò ÐÝìðôçò 16 Éïõëßïõ 2020. Áðü ôçí Ýêñçîç ðñïêëÞèçêáí õëéêÝò æçìéÝò óôïí ÷þñï, åíþ ÷ñåéÜóôçêå ç åðÝìâáóç ôçò ðõñïóâåóôéêÞò. (EUROKINISSI/ÌÉ×ÁËÇÓ ÊÁÑÁÃÉÁÍÍÇÓ) Ç áóôõíïìßá äéåíåñãåß Ýñåõíåò ãéá ôïí åíôïðéóìü êáé ôç óýëëçøç ôùí äñáóôþí.

Spread the love

Άγνωστα άτομα προκάλεσαν φθορές σε δύο ΑΤΜ και τη τζαμαρία ενός καταστήματος στην οδό Λαγκαδά

Άγνωστοι βανδάλισαν ΑΤΜ και ένα κατάστημα τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε, άγνωστα άτομα προκάλεσαν φθορές σε δύο ΑΤΜ και τη τζαμαρία ενός καταστήματος στην οδό Λαγκαδά, στο ύψος της Πολίχνης.

Η αστυνομία αναζητά τους δράστες.

ΠΗΓΗ: voria.gr

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ >>