TV THESSALONIKI.GR

hellaschannel.gr

Θεσσαλονίκη: Πεντάωρη στάση εργασίας του ΟΑΣΘ

ÔÅËÅÔÇ ÐÁÑÁÄÏÓÇÓ ÔÙÍ ÍÅÙÍ ËÅÙÖÏÑÅÉÙÍ ÐÏÕ ÁÃÏÑÁÓÅ Ï ÄÇÌÏÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÓÔÏÍ ÏÁÓÈ ÐÁÑÏÕÓÉÁ ÔÏÕ ÕÐÏÕÑÃÏÕ ÌÅÔÁÖÏÑÙÍ ÊÁÉ ÕÐÏÄÏÌÙÍ ÊÙÓÔÁ ÊÁÑÁÌÁÍËÇ (ÌÏÔÉÏÍÔÅÁÌ/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÉÄÇÓ)
Spread the love

Ταλαιπωρίας συνέχεια σήμερα (6/04) για το επιβατικό κοινό της Θεσσαλονίκης αφού από τις 11.00 είναι σε ισχύ στάση εργασίας στον ΟΑΣΘ. Στις 12.00 το Συνδικάτο Εργαζομένων στον ΟΑΣΘ, με συνέντευξη τύπου ενημέρωσε για την κατάσταση στον Οργανισμό, κάνοντας λόγο για απαξίωση.

Αυτό το οποίο ζητούν οι εργαζόμενοι του ΟΑΣΘ είναι να γίνουν προσλήψεις, καθώς όπως λένε από το 2008 δεν έχουν γίνει προσλήψεις τεχνικών και από το 2011 δεν έχουν γίνει προσλήψεις οδηγών.ert

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ >>